Przykładowe tłumaczenia

2.3.1.1.1.            Założenia przyjęte do analiz
[PL-EN]

Zaktualizowana prognoza makroekonomiczna (oparta o prognozę opracowaną przez Ministerstwo Finansów), w której założono, że średnie realne tempo wzrostu PKB Polski będzie stopniowo zbliżać się do długookresowego tempa wzrostu tej kategorii w Unii Europejskiej. Przyjęto, że w rozpatrywanym okresie gospodarka Polski będzie rozwijać się ze średnim tempem wzrostu PKB na poziomie 3,4%. Jest to tempo znacząco niższe od 5,1% przyjętego do „Prognozy dla PEP 2030”.
Projekcje cen paliw na rynkach europejskich i cen pozwoleń na emisję CO2 – wg. opracowania Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) „World Energy Outlook 2010”. W szczególności projekcji IEA, wg. której cena pozwoleń na emisję CO2 osiągnie w 2030 r. poziom 33 €’09/tCO2.
Zaktualizowana prognoza skutków wdrażania racjonalizacji użytkowania energii.
Projekcja likwidacji wyeksploatowanych mocy wytwórczych energii elektrycznej oraz założenia dotyczące zdeterminowanych jednostek.
Zaktualizowane parametry techniczno-ekonomiczne charakterystyki nowych jednostek wytwórczych. W szczególności przyjęto, że:
o  technologie wychwytu i składowania dwutlenku węgla nie będą gwarantować opłacalności przed 2025 r. Założono przy tym, że w okresie prognozy zostanie uruchomiona jedna instalacja demonstracyjna z wychwytem i składowaniem CO2 (2016 r.) zintegrowana z blokiem 858 MW w elektrowni Bełchatów II (odpowiadająca mocy 250 MW tego bloku);
o  eksploatacja nowych złóż węgla brunatnego (w rejonie Legnicy i Gubina) nastąpi nie wcześniej niż przed rokiem 2025; o    technologia IGCC będzie dostępna w Polsce od roku 2025.

2.3.1.1.1.            Assumptions used in the analyses

An updated macroeconomic forecast (based on the forecast prepared by the Ministry of Finance), which assumes that the average real GDP growth of Poland will gradually approach the long-term growth of this category in the European Union. It was assumed that during the period considered, the Polish economy will develop at the average GDP growth of 3.4%. This a significantly lower rate than the 5.1% adopted for the “PEP 2030 forecast”.
Projections of fuel prices on European markets and prices of CO2 emission permits – according to the study by the International Energy Agency (IEA) “World Energy Outlook 2010”. In particular the IEA projection, according to which the price of the CO2 emission permits will reach the level of 33 €’09/tCO2 in 2030.
An updated forecast of the impact of rationalizing energy consumption implementation.
A projection of the liquidation of depleted electric energy generating capacities and assumptions for determined units.
Updated technical and economic parameters of new generating units’ characteristics. In particular, it was assumed that:
o  The technologies for capture and storage of carbon dioxide will not guarantee profitability before 2025. It was also assumed that in the forecast period one demonstrative installation with CO2 capture and storage will be launched (2016) integrated with the 858 MW unit of Bełchatów II power plant (corresponding to the 250 MW power of this unit);
o  The exploitation of new lignite deposits (in the Legnica and Gubin area) will be no earlier than before 2025.
o  The IGCC technology will be available in Poland from 2025.

Dystrybucja systemów operacyjnych i oprogramowania jednym kliknięciem myszki
[PL-EN]

Dla administratora IT zatrudnienie nowego pracownika oznacza przygotowanie stanowiska komputerowego oraz niekiedy także notebooka. Dzięki rozwiązaniu do zarządzania urządzeniami końcowymi, zadanie to ogranicza się do zaledwie kilku kliknięć myszką. Zamiast uruchomienia instalacji za pomocą skryptu lub procesu ręcznej instalacji, nowe urządzenie jest automatycznie rozpoznawane w sieci. W ramach jednej operacji, dysk twardy jest automatycznie formatowany i dzielony na partycje oraz wybierane są potrzebne sterowniki. W przypadku oprogramowania XXX wykorzystywana jest natywna metoda instalacji producenta systemu operacyjnego, co pozwala na uzyskanie pełnych praw gwarancyjnych. Dzięki funkcji Wake-on-LAN instalację na komputerze można przeprowadzić nawet w nocy.

Również oprogramowanie można dystrybuować w sposób zautomatyzowany. Przeważnie standardowe wyposażenie jest definiowane pod kątem danego profilu zastosowania programu. W razie potrzeby administrator IT może rozwinąć pakiet oprogramowania poprzez kliknięcie przyciskiem myszki na system docelowy. Ponadto proces ten może być przeprowadzany równolegle na kilku urządzeniach, wliczając w to konieczne restarty – przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości przebiegu instalacji z wykorzystaniem metod dedykowanych dla oryginalnych setupów. Dzięki rozwiązaniu do automatyzacji administrator może o każdej porze uzyskać informację zwrotną o statusie instalacji oraz pojawieniu się ewentualnych błędów. Raz zdefiniowane zadania mogą być wykorzystane ponownie. Zautomatyzowany przebieg instalacji zapewnia z jednej strony ustandaryzowany proces konfiguracji komputera, a z drugiej małe prawdopodobieństwo wystąpienia błędów.

Operating system and software distribution by a single mouse click.

For an IT administrator, a new employee means preparation of a computer workstation and sometimes also a notebook. Owing to the solution for user device administration, the task requires only a few mouse clicks. Instead of launching the installation by a script or manual installation process, a new device is automatically recognized in the network. Within one operation, the hard disk is automatically formatted and divided into partitions, and the required drivers are chosen. In the case of the XXX software, the operating system producer’s native installation method is used, which enables acquiring full warranty rights. Owing to the Wake-on-LAN function, the installation on a computer can be performed even at night.

Software can also be distributed automatically. Usually, the standard accessories are defined according to the program application profile. If needed, the IT administrator can deploy a software bundle by a mouse click onto the target system. Moreover, the process can be performed simultaneously on several devices including the necessary restarts, and, at the same time, the highest quality of installation using the methods dedicated to original setups can be maintained. Owing to the automation solution, the administrator can obtain feedback about the installation status and potential errors at any time. Once defined, tasks can be reused. An automated installation process ensures, on the one hand, a standardized computer configuration process, and, on the other, a small probability of errors.

Introduction

The inherent flexibility of structured cabling – the ability to move users within the system, or add new users to it easily and cost-effectively – is both a key benefit and a management challenge.  Keeping cabling documentation up to date is a headache many network managers could do without.
Now, new intelligent patching systems are appearing on the market which monitor networks in real time, bringing significant management advantages and cost benefits.

Network documentation
In a smaller organisation the patching records or cross-connect log is often held on tabulated paper sheets.  This is simple and effective for small numbers of ports which are reconfigured only occasionally.  In a bigger organisation with up to about 1000 points a spreadsheet is usually used.  For a large system, specialist databases are used to document the connection pattern from voice or data host equipment through the patching frames in the telecommunications room and thereafter out to the work area cabling.
However much these systems vary in size and complexity they all have one thing in common; they are as good, or as bad, as the information they hold. They all need to be updated manually and the upkeep is therefore sometimes overlooked in the bustle of everyday business. The data held in these systems ranges from very nearly accurate to badly out of date.

Wprowadzenie

Naturalna elastyczność okablowania strukturalnego – zdolność do przemieszczania użytkowników w obrębie systemu lub dodawania do niego nowych użytkowników w sposób łatwy i ekonomiczny – jest zarówno kluczową korzyścią, jak i wyzwaniem dla zarządzania. Utrzymanie aktualnej dokumentacji okablowania to ból głowy, którego wielu zarządców sieci mogłoby uniknąć.
Obecnie na rynku pojawiają się nowe inteligentne systemy rozdzielcze, które monitorują sieć w czasie rzeczywistym, przynosząc znaczne korzyści w zarządzaniu i finansach.

Dokumentacja sieci
W mniejszych organizacjach dane rozdzielcze lub dzienniki połączeń przechowywane są często w formie zestawień tabelarycznych na arkuszu papieru. Jest to proste i efektywne przy małej ilości portów, których ponowną konfigurację prowadzi się okazjonalnie. W większych organizacjach, do około 1000 punktów, zwykle używa się arkusza kalkulacyjnego. W dużym systemie używa się specjalistycznych baz danych do dokumentowania wzoru połączeń od urządzenia głosowego lub urządzenia przechowującego dane, poprzez szafy rozdzielcze w pomieszczeniu telekomunikacyjnym, a następnie do okablowania obszaru roboczego. Chociaż wiele z tych systemów różni się wielkością i złożonością, wszystkie mają jedną wspólną cechę – są tak dobre lub tak złe, jak informacja, którą przechowują. Wszystkie muszą być ręcznie aktualizowane, przez co sprawa ich utrzymania czasami umyka w zgiełku codziennych zadań. Dane przechowywane w tych systemach mogą być dość dokładne, ale również mogą być wyjątkowo nieaktualne.